JKP „ Vilenica-Čistoća“ d.o.o. Novi Travnik

Na temelju članka 20a Zakona o radu („sl. novine FBiH“ br. 26716 i 89/18), članka 13. Statuta JKP „Vilenica-Čistoća“ d.o.o. Novi Travnik, članka 6. Pravilnika o radu JKP „Vilenica-Čistoća“ d.o.o. Novi Travnik sa Prilogom I Unutarnja organizacija i sistematizacija radnih mjesta broj:1854/23 od 27.6.2023.godine i članka 3. i 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u Kantonu Središnja Bosna („Sl. novine KSB/SBK“, br: 7/19), Odluke Uprave poduzeća o raspisivanju javnog oglasa, broj: 13/24 od 03.01.2024. godine raspisuje:

                                                           JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos

Raspisuje se javni oglas za prijem radnika na neodređeno vrijeme za slijedeća radna mjesta:

 1. Spremačica/kurirka – 1 izvršitelj, radni odnos na neodređeno vrijeme.

 

NAZIV RADNOG MJESTA

 

 1. Spremačica/kurirka – 1 izvršitelj, radni odnos na neodređeno

       vrijeme.

 

Opis poslova:

 • obavlja poslove i radne zadatke čišćenja i održavanja svih radnih i pomoćnih prostorija u upravnoj zgradi, kafeteriji, ulaznog prostora zgrade, kao i prostor drugih pomoćnih objekata kojima upravlja poduzeće ili ima ugovorene poslovne odnose održavanja, vrši pripremu toplih napitaka za direktora i goste poduzeća, sačinjava trebovanje potrebnih sredstava za čišćenje, vrši čišćenje kompleksa Gradskog groblja, otprema i dostavlja poštu poduzeća, vodi dnevnu, tjednu i mjesečnu evidenciju o izvršenim radovima i izvještaj dostavlja neposrednom rukovoditelju, postupa u skladu sa Etičkim kodeksom, Pravilnikom o radu, Pravilnikom o zaštiti na radu, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca i direktora Poduzeća. Za svoj rad odgovoran je neposrednom rukovoditelju i direktoru poduzeća.

OPĆI I POSEBNI UVJETI

Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete:

–  da je državljanin BiH,

–  da ima navršenih 18 godina,

– da je fizički i psihički sposoban za obavljanje radnog mjesta na koje se prijavio kod

poslodavca.

Pored općih uvjeta propisanih zakonom kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete, i to:

za poziciju:

 1. Spremačica/kurirka (NK, PKV/SSS) I- II- III stepen stručne spreme, sa ili bez radnog iskustva, zdravstvena i radna sposobnost za obavljanje poslova spremačica/kurirka.

Prednost u zapošljavanju, pod jednakim uvjetima, imaju kandidati koji ostvaruju prava sukladno posebnim propisima, uz obvezu pozivanje na propis koji regulira navedenu oblast i dostavu dokumenata od zakonom mjerodavnih institucija (potvrda, uvjerenja i sl) koji prilaže prilikom prijave na javni oglas.

Sa izabranim kandidatom zaključit će se  ugovor o radu uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

Radnik će obavljati poslove radnog mjesta u Novom Travniku i ostalim mjestima po nalogu Direktora ili neposrednog rukovoditelja, na udaljenosti do 20 km od sjedišta poduzeća. Radno vrijeme svaki radni dan od ponedjeljka do petka, od 7:00 sati do 15:30 sati.

 

 

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Za poziciju 01. kandidati su uz obvezni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 1. Prijavu na javni oglas sa obveznim podacima (telefon, adresa),
 2. Kratak životopis,
 3. Uvjerenje o državljanstvu,
 4. Izvod iz matične knjige rođenih,
 5. Uvjerenje o prebivalištu iz CIPS-a,
 6. Diploma o završenoj školskoj spremi,
 7. Dokaz o radnom iskustvu ukoliko posjeduje radno iskustvo,

Svi dokumenti koji se prilažu uz prijavu ne mogu biti stariji od šest mjeseci i dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj  kopiji.

Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 (osam) dana dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti  ovlaštene zdravstvene ustanove i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka za radno mjesto na koje se prijavljuje.

Proces izbora kandidata za radna mjesta zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanog pismenog ispita i usmenog intervjua sa svakim kandidatom koji je dostavio dokaz o završenom III stupnju stručne spreme, te usmenog intervjua sa svakim kandidatom koji je dostavio dokaz o završenom osnovnom obrazovanju, koje će provesti imenovano Povjerenstvo za provedbu javnog oglasa.

Javni oglas  ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u jednim dnevnim novinama i Web stranici Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona / Kanton Središnja Bosna http//szzksbsbk.com.ba/ i Web stranici poduzeća JKP “Vilenica-Čistoća“ d.o.o. Novi Travnik. Rok za podnošenje prijava računa se od dana zadnje objave.

Kontakt  telefon: 030/791 -096

Prijave sa potrebnom dokumentacijom  u zatvorenim kovertama dostavlja se osobno ili preporučeno pošiljkom na adresu: JKP „Vilenica-Čistoća“ d.o.o. Novi Travnik, Stjepana Tomaševića bb, 72 290 Novi Travnik  sa naznakom: „NE OTVARATI – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se  uzimati u razmatranje. Poduzeće nije obvezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

Dostavljeno:

-Dnevne novine

-Web stranica Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona

-Web stranica poduzeća JKP“ Vilenica-Čistoća“ d.o.o. Novi Travnik

-Arhiva

Broj: 18/24                                                                                             DIREKTOR

Datum: 03.01.2024.godine                                                      Svjetlana Tokalić   dipl.ing.građ