JKP „ Vilenica-Čistoća“ d.o.o. Novi Travnik

Na temelju članka 20a  stav 1. i 2. Zakona o radu („sl. novine FBiH“ br. 26716 i 89/18), članka 13. Statuta JKP „Vilenica-Čistoća“ d.o.o. Novi Travnik, članka 6. Pravilnika o radu JKP „Vilenica-Čistoća“ d.o.o. Novi Travnik sa Prilogom I Unutarnja organizacija i sistematizacija radnih mjesta broj:1854/23 od 27.6.2023.godine i članka 3. i 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u Kantonu Središnja Bosna („Sl. novine KSB/SBK“, br: 7/19), Odluke Uprave poduzeća o raspisivanju javnog oglasa, broj: 85/24 od 09.01.2024. godine raspisuje:

                                                           JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos

Raspisuje se javni oglas za prijem radnika na neodređeno vrijeme za slijedeća radna mjesta:

 1. Vozač specijalnih vozila – 1 izvršitelj, radni odnos na neodređeno vrijeme.
 2. Pripravnik – ekonomskog smjera – 1 izvršitelj, radni odnos na određeno (1 godina).

 

NAZIV RADNOG MJESTA

 

 1. Vozač specijalnih vozila – 1 izvršitelj, radni odnos na neodređeno

       vrijeme.

 

Opis poslova:

obavlja poslove i radne zadatke po nalogu neposrednog rukovodioca, vrši poslove rukovanja i upravljanja motornim vozilom za čije vrijeme je dužan da se pridržava zakonskih propisa koji regulišu prijevoz u unutarnjem cestovnom prometu, bezbjednosti prometa i odredaba pravilnika o posadi motornih vozila i korištenju tahografa, kontroli i evidenciji tahografskih listova. Prije upotrebe vozila dužan je izvršiti vizualni i estetski pregled vozila odnosno konstatovati njegovu ispravnost. Prije početka obavljanja poslova dužan je uzeti putni i radni nalog uz obavezu pravilnog popunjavanja i vraćanja istog poslije završenog radnog vremena, uredno i točno voditi putnu  i radnu dokumentaciju. Manje kvarove na vozilu dužan je sam otkloniti, a o većim dužan je obavijestiti neposrednog rukovodioca. Dužan je blagovremeno obavještavati neposrednog rukovodioca o periodičnim, godišnjim i vanrednim potrebama servisiranja motornog vozila. Stara se o higijenskom, estetskom izgledu vozila. Po obavljenom poslu dužan je parkirati vozilo na unaprijed određeno mjesto. Stara se o pravilnom utovaru, bezbjednom i propisnom transportu tereta. Odgovoran je za blagovremeno i efikasno obavljanje poslova predviđenim po dnevnoj dinamici, a o svim nastalim problemima na terenu obavezan je odmah obavijestiti neposrednog rukovdioca. Osobno zadužuje m/v  kao sredstvo rada i svu pripadajuću opremu od neposrednog rukovodioca. U slučaju većeg kvara obavezno je nazočan uz vozilo i učestvuje sa mehaničarom u otklanjanju istog. Svakodnevno, na kraju radnog dana, vrši kompletno pranje m/v zajedno sa posadom. Popunu goriva obavezno vrši uz prisustvo ovlaštenog uposlenika. Odgovoran je za primjenu i korištenje HTZ opreme kako za sebe osobno tako i za članove svoje posade. Odgovoran je za ispravan rad posade kojom neposredno rukovodi Obavlja prijevoz i dr. otpadnog materijala putem kontejnera (sezonski kašasti materijal, dijelovi namještaja i sl.), a po izričitom odobrenju rukovodioca radne jedinice, vodi računa o redoslijedu odvoza i pražnjenja kontejnera i njihovoj povremenoj dezinfekciji, te povremenoj dezinfekciji vozila, radi poslove preventivnog-dnevnog održavanja vozila, u vrijeme popravke i zadržavanja vozila u radionici, prisustvuje popravci i radi manje složene poslove popravke, preuzeto pogonsko gorivo i mazivo pravda putem radnih  naloga, a prekomjerno utrošenu količinu pogonskog goriva i maziva obeštetit će poduzeće putem platne liste na blagajni poduzeća, nakon što ustanovi prekomjernu potrošnju pogonskog goriva, obavještava rukovodioca  radne jedinice koji je dužan poduzeti odgovarajuće mjere radi dovođenja potrošnje u granice postojećeg normativa potrošnje za tu vrstu i tip vozila. Postupa u skladu sa Etičkim kodeksom, Pravilnikom o radu, Pravilnikom o zaštiti na radu i drugim općim aktima poduzeća. Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca i direktora Poduzeća. Za svoj rad odgovoran je neposrednom rukovoditelju i  direktoru poduzeća.

 1. Pripravnik – ekonomskog smjera- 1 izvršitelj, radni odnos na određeno vrijeme (1 godina)

Opis poslova:

-pripravnik će obavljati poslove na određeno vrijeme, u cilju osposobljavanja za samostalan rad u profesiji za koju je obrazovan i sticanje radnog iskustva u struci poslije sticanja stručne spreme.

Za vrijeme obavljanja pripravničkog rada pripravnik ima pravo na 70% plaće utvrđene za poslove za koje se osposobljava. Sa najuspješnijim kandidatom zasniva se radni odnos na određeno vrijeme, u trajanju od jedne (1) godine.

OPĆI I POSEBNI UVJETI

Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete:

–  da je državljanin BiH,

–  da ima navršenih 18 godina,

– da je fizički i psihički sposoban za obavljanje radnog mjesta na koje se prijavio kod

poslodavca.

Pored općih uvjeta propisanih zakonom kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete, i to:

za poziciju:

 1. Vozač specijalnih vozila (KV/SSS) III-IV stepen stručne spreme, 2 godine radnog iskustva, vozačka dozvola C kategorije, zdravstvena i radna sposobnost za obavljanje poslova Vozač specijalnih vozila.
 2. Pripravnik – ekonomskog smjera- 1 izvršitelj, radni odnos na određeno vrijeme (1 godina) (VSS/VŠ) VII-VI stupanj stručne spreme, da nema staž u trajanju od 1 godine ili više u struci nakon stjecanja stručne spreme,  zdravstvena i radna sposobnost za obavljanje poslova pripravnika.

U slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini diploma mora biti nostrificirana (dokaz o nostrifikaciji – ovjerena fotokopija). Radni odnos se zasniva na određeno – 1 godina.

Prednost u zapošljavanju, pod jednakim uvjetima, imaju kandidati koji ostvaruju prava sukladno posebnim propisima, uz obvezu pozivanje na propis koji regulira navedenu oblast i dostavu dokumenata od zakonom mjerodavnih institucija (potvrda, uvjerenja i sl) koji prilaže prilikom prijave na javni oglas.

Sa izabranim kandidatom zaključit će se  ugovor o radu uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

Radnik će obavljati poslove radnog mjesta u Novom Travniku i ostalim mjestima po nalogu Direktora ili neposrednog rukovoditelja, na udaljenosti do 20 km od sjedišta poduzeća. Radno vrijeme svaki radni dan od ponedjeljka do petka, od 7:00 sati do 15:30 sati.

 

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Za poziciju 01. kandidati su uz obvezni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 1. Prijavu na javni oglas sa obveznim podacima (telefon, adresa),
 2. Kratak životopis,
 3. Uvjerenje o državljanstvu,
 4. Izvod iz matične knjige rođenih,
 5. Uvjerenje o prebivalištu iz CIPS-a,
 6. Diploma o završenoj školskoj spremi,
 7. Dokaz ovjerena kopija vozačke dozvole C kategirije,
 8. Dokaz o radnom iskustvu u struci.

Za poziciju 02. kandidati su obvezni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1. Prijavu na javni oglas sa obveznim podacima (telefon, adresa),
 2. Kratak životopis,
 3. Uvjerenje o državljanstvu,
 4. Izvod iz matične knjige rođenih,
 5. Uvjerenje o prebivalištu iz CIPS-a,
 6. Diploma o završenoj školskoj spremi,
 7. Dokaz da nema ostvaren radni staž u trajanju od 1 godine ili više u struci nakon stjecanja visoke/više stručne spreme (Potvrda nadležne Porezne uprave ili Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje ili Uvjerenje iz PIO/MIO da nije registrovan u podacima matične evidencije).

Dovoljno je da kandidat dostavi samo jedan od traženih dokaza, iz kojih je vidljivo da ispunjava tražene uvjete navedene u natječaju o radnom iskustvu.

Svi dokumenti koji se prilažu uz prijavu ne mogu biti stariji od šest mjeseci i dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj  kopiji.

Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 (osam) dana dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti  ovlaštene zdravstvene ustanove i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka za radno mjesto na koje se prijavljuje.

Proces izbora kandidata za radna mjesta zasniva se na:

Pozicija 01 – na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanog pismenog ispita  i usmenog intervjua sa svakim kandidatom koji će provesti imenovano Povjerenstvo za provedbu javnog oglasa.

Pozicija 02 – na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanog  pismenog ispita i usmenog intervjua sa svakim kandidatom koji će provesti imenovano Povjerenstvo za provedbu javnog oglasa.

Javni oglas  ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u jednim dnevnim novinama i Web stranici Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona / Kanton Središnja Bosna http//szzksbsbk.com.ba/ i Web stranici poduzeća JKP “Vilenica-Čistoća“ d.o.o. Novi Travnik. Rok za podnošenje prijava računa se od dana zadnje objave.

Kontakt  telefon: 030/791 -096

Prijave sa potrebnom dokumentacijom  u zatvorenim kovertama dostavlja se osobno ili preporučeno pošiljkom na adresu: JKP „Vilenica-Čistoća“ d.o.o. Novi Travnik, Stjepana Tomaševića bb, 72 290 Novi Travnik  sa naznakom: „NE OTVARATI – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se  uzimati u razmatranje. Poduzeće nije obvezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

Dostavljeno:

-Dnevne novine

-Web stranica Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona

-Web stranica poduzeća JKP“ Vilenica-Čistoća“ d.o.o. Novi Travnik

-Arhiva

Broj: 108/24                                                                                             DIREKTOR

Datum: 10.01.2024.godine

Svjetlana Tokalić   dipl.ing.građ.