JKP „ Vilenica-Čistoća“ d.o.o. Novi Travnik

Na temelju članka 20a Zakona o radu („Sl. novine F BiH“ br. 26/16 i 89/18), članka 13. Statuta JKP „Vilenica-Čistoća“ d.o.o. Novi Travnik, članka 6. Pravilnika o radu JKP „Vilenica-Čistoća“ d.o.o. Novi Travnik i članka 3. i 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u Kantonu Središnja Bosna („Sl. novine KSB/SBK“, br: 7/19), Odluke Uprave poduzeća o raspisivanju javnog oglasa, broj: 966/23 od 05.04.2023. godine raspisuje:

                                                           JAVNI OGLAS

                                                    za prijem u radni odnos

Raspisuje se javni oglas za prijem radnika za slijedeće radno mjesto:

  1. Čuvar/portir – 1 izvršitelj, radni odnos na neodređeno vrijeme

 

Opis poslova  radnog mjesta:

 

  1. Čuvar/portir – 1 izvršitelj, radni odnos na neodređeno vrijeme.

Opis poslova:

  • Reguliše ulaz i izlaz uposlenika i drugih lica u krug Poduzeća, -provjerava identitet svakog lica koje ulazi ili izlazi ili se kreće u krugu Poduzeća, – vrši nadzor nad imovinom Poduzeća, neposredno interveniše u slučaju pokušaja otuđivanja ili oštećenja imovine te obavještava organe MUP-a i rukovodstvo Poduzeća, interveniše u slučaju požara te alarmira vatrogasnu službu, – Vodi potrebne evidencije, sprječava neovlašteno unošenje oružja, eksploziva i drugih zapaljivih materijala koje bi mogli prouzrokovati štetu na objektima i životima ljudi, preventivno djeluje u slučaju zaštite od požara i drugih elementarnih nepogoda, upisuje sve promjene unutar i okolo objekta o eventualnim promjenama u propisani dnevnik čuvanja, -Održava čistoću kruga poduzeća, odnosno objekta nad kojim vrši nadzor, čuvaju i osiguravaju imovinu Poduzeća od krađe, oštećenja i uništenja u upravnoj zgradi, krugu i skladištu poduzeća u vrijeme kad drugi radnici u poduzeću ne rade, Kontrolira iznošenje materijala iz kruga poduzeća ostvarujući uvid u prateću dokumentaciju, -Kontrolira i evidentira vrijeme izlaska i povratka vozila i dr. mehanizacije u vlasništvu poduzeća, u tijeku svoje smjene stalno obilazi i kontrolira stanje u objektima i krugu poduzeća, a sve eventualne promjene uočava, evidentira i po potrebi obavještava odgovorne osobe, -Pridržava se svih propisa iz oblasti protupožarne zaštite, -Vrši pregled i kontrolu izvora toplote da ne dođe do požara, a ako primijete požar odmah pristupaju njegovom gašenju i pozivaju vatrogasnu službu u općini da dođu gasiti požar, vrši čišćenje i održavanje prostora radnog mjesta, -Okopavanje cvijeća u krugu poduzeća i po potrebi zalijevanje istog, -Pred početak grejne sezone, a i kasnije, loži vatru u kotlovnici u sklopu upravne zgrade, u zimskom periodu čisti snijeg i sklanja ga na mjesto gdje ne smeta nikome ispred upravne zgrade, -Kao i sve druge slične poslove vezano za održavanje poslovnog kruga poduzeća, –  Postupa u skladu sa Etičkim kodeksom, Pravilnikom o radu, Pravilnikom o zaštiti na radu i drugim općim aktima poduzeća. Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca i direktora poduzeća. Za svoj rad odgovoran je neposrednom rukovoditelju i direktoru poduzeća.

OPĆI I POSEBNI UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA

Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete:

–  da je državljanin BiH,

–  da ima navršenih 18 godina,

– da je fizički i psihički sposoban za obavljanje radnog mjesta na koje se prijavio kod

poslodavca.

Pored općih uvjeta propisanih zakonom kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete, i to:

  1. Čuvar/portir – NK/PKV – I-II stupanj stručne spreme, sa ili bez radnog iskustva, zdravstvena i radna sposobnost za obavljanje poslova.

Prednost u zapošljavanju, pod jednakim uvjetima, imaju kandidati koji ostvaruju prava sukladno posebnim propisima, uz obvezu pozivanje na propis koji regulira navedenu oblast i dostavu dokumenata od zakonom mjerodavnih institucija (potvrda, uvjerenja i sl.) koji prilaže prilikom prijave na javni oglas.

Sa izabranim kandidatom potpisat će se ugovor o radu uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

Radnik će obavljati poslove radnog mjesta u Novom Travniku i ostalim mjestima po nalogu Direktora ili neposrednog rukovoditelja, na udaljenosti do 20 km od sjedišta poduzeća. Radno vrijeme svaki radni dan od ponedjeljka do petka, od 7:00 sati do 15:30 sati.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Za poziciju 01.  kandidati su obvezni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

  1. Prijavu na javni oglas sa obveznim podacima (telefon, adresa),
  2. Kratak životopis,
  3. Uvjerenje o državljanstvu,
  4. Izvod iz matične knjige rođenih,
  5. Uvjerenje o prebivalištu iz CIPS-a,
  6. Dokaz o završenom stupnju stručne spreme.

Svi dokumenti koji se prilažu uz prijavu ne mogu biti stariji od šest mjeseci i dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj  kopiji.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 (osam) dana dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti  ovlaštene zdravstvene ustanove i uvjerenje o ne vođenju krivičnog postupka za radno mjesto na koje se prijavljuje.

Proces izbora kandidata za radno mjesto zasniva se na:

Pozicija 01 – na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanog  usmenog intervjua sa svakim kandidatom koji će provesti imenovano Povjerenstvo za provedbu javnog oglasa.

Javni oglas  ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u jednim dnevnim novinama i web stranici Službe za zapošljavanje Kantona Središnja Bosna  i web stranici poduzeća JKP “Vilenica-Čistoća“ d.o.o. Novi Travnik. Rok za podnošenje prijava računa se od dana zadnje objave. Sve informacije u vezi sa raspisanim natječajem se mogu dobiti pozivom na telefon:  030/791 -096.

Prijave sa potrebnom dokumenacijom  u zatvorenim kovertama dostavlja se osobno ili preporučeno pošiljkom na adresu: JKP „Vilenica-Čistoća“ d.o.o. Novi Travnik, Stjepana Tomaševića bb, 72 290 Novi Travnik sa naznakom: „NE OTVARATI – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se  uzimati u razmatranje. Poduzeće nije obvezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

Dostavljeno:

1x Dnevne novine (Obavijest)

1x Web stranica Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona

1x Web stranica poduzeća JKP“ Vilenica-Čistoća“ d.o.o. Novi Travnik

1x Arhiva

Broj: 971 /23                                                                                     DIREKTOR

Datum: 05.04.2023.                                                              SvjetlanaTokalić, dipl.ing.građ.