JKP „ Vilenica-Čistoća“ d.o.o. Novi Travnik

Na temelju članka 20a Zakona o radu („sl. novine FBiH“ br. 26716 i 89/18), članka 13. Statuta JKP „Vilenica-Čistoća“ d.o.o. Novi Travnik, članka 6. Pravilnika o radu JKP „Vilenica-Čistoća“ d.o.o. Novi Travnik i članka 3. i 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u Kantonu Središnja Bosna („Sl. novine KSB/SBK“, br: 7/19), Odluke Uprave poduzeća o raspisivanju javnog oglasa, broj:1461/21 od 06.05.2021. godine raspisuje:

                                                           JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na  neodređeno vrijeme

Raspisuje se javni oglas za prijem radnika na  neodređeno  vrijeme za sljedeće radno mjesto:

  1. Pravnik – 1 izvršitelj, radni odnos na neodređeno vrijeme.

Opis poslova  radnog mjesta:

-izrađuje nacrte i konačne prijedloge općih akta u poduzeću, kao i izmjene i dopune

općih akata i daje  obrazloženje  na sjednici organa upravljanja po nacrtima i prijedlozima

općih akata pri njihovom razmatranju i usvajanje

-zastupa i vodi sve sudske postupke,

-regulira statusna pitanja,

-prati  provođenje svih zakonskih i podzakonskih akata koji se odnose na djelatnost poduzeća,

-priprema, izrađuje i prati ugovore svih vrsta u kojoj je jedna od strana Poduzeće

-priprema tužbe i prati sudske sporove Poduzeća,

-vodi računa o organizaciji poslova i rada u poduzeću,

-upravlja administrativnim procedurama u poduzeću,

-izdaje obvezna upute za rad svih sektora,

-sprovodi postupke u vezi javnih nabavki i  po položaju je član komisije za javne nabavke,

-odgovoran je za zakonito i racionalno provođenje postupaka javnih nabavki,

-izrađuje i kontrolira opće akte poduzeća,

-izrađuje i priprema pojedinačne akte iz svoje nadležnosti

-izrađuje i priprema akte i dokumentaciju, kao i propisane i potrebne evidencije iz oblasti radnih i kadrovskih poslova,

-vodi elektronske i druge evidencije i stara se o ažuriranju dosjea zaposlenih,

-vodi personalnu evidenciju u matičnoj knjizi poduzeća,

-izrađuje rješenja i druge akte o promjenama radno-pravnog statusa i radnog mjesta, zaradama, odmorima i odsustvima zaposlenih u skladu sa rasporedom rada sektora i važećim propisima,

-stara se o primjeni mjera i sredstava sigurnosti i zdravlja na radu, zaštite od požara, daje naloge zaposlenima o primjeni istih i stara se za provođenje naloga inspektora zaštite na radu,

-vodi arhivu trajne dokumentacije i administrativne poslove za pripreme sjednica organa Poduzeća (Skupštine, Nadzornog, odbora, Odbora za reviziju, Uprave i dr.),

-stara se o disciplini i kontroli rada zaposlenih,

-vrši izradu tekstova natječaja i oglasa,

-obrađuje predmete po zahtjevima, molbama, prigovorima i žalbama radnika poduzeća i korisnika komunalnih i drugih usluga upućenih organu upravljanja poduzeća,

-obrađuje zapisnike sa sjednica organa upravljanja,

-daje stručnu pomoć u radu Komisija i drugih različitih tijela unutar poduzeća,

-postupa u skladu sa Etičkim kodeksom, Pravilnikom o radu, Pravilnikom o zaštiti na radu i drugim općim aktima poduzeća,

-obavlja i druge poslove po nalogu  direktora poduzeća .

OPĆI I POSEBNI UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA

Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete:

–  da je državljanin BiH,

–  da ima navršenih 18 godina,

– da je fizički i psihički sposoban za obavljanje radnog mjesta na koje se prijavio kod

poslodavca.

Pored općih uvjeta propisanih zakonom kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete, i to:

-VSS VII stupanj stručne, pravni fakultet

-dvije godine radnog iskustva u struci

-vozačka dozvola B kategorije

-poznavanje rada na računaru

Prednost u zapošljavanju, pod jednakim uvjetima, imaju kandidati koji ostvaruju prava sukladno posebnim propisima, uz obvezu pozivanje na propis koji regulira navedenu oblast i dostavu dokumenata od zakonom mjerodavnih institucija (potvrda, uvjerenja i sl) koji prilaže prilikom prijave na javni oglas.

Sa izabranim kandidatom potpisat će se ugovor o radu uz probni rad u trajanju od 6 mjeseci.

Radnik će obavljati poslove radnog mjesta u Novom Travniku i ostalim mjestima po nalogu Direktora ili neposrednog rukovoditelja, na udaljenosti do 20 km od sjedišta poduzeća. Radno vrijeme svaki radni dan od ponedjeljka do petka, od 7:00 sati do 15:30 sati.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Kandidati su uz obvezni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

  1. Prijavu na javni oglas sa obveznim podatcima (telefon, adresa),
  2. Kratak životopis,
  3. Uvjerenje o državljanstvu,
  4. Izvod iz matične knjige rođenih,
  5. Uvjerenje o prebivalištu iz CIPS-a,
  6. Diploma o završenoj školskoj spremi,
  7. Dokaz o radnom iskustvu u struci,
  8. Dokaz/Ovjerena kopija vozačke dozvole B kategorije
  9. Dokaz/Potvrda o poznavanju rada na računaru,

Svi dokumenti koji se prilažu uz prijavu ne mogu biti stariji od šest mjeseci i dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj  kopiji.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 (osam) dana dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti  ovlaštene zdravstvene ustanove i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka za radno mjesto na koje se prijavljuje.

Proces izbora kandidata za radno mjesto zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanog pismenog ispita  i usmenog intervjua sa svakim kandidatom koji će provesti imenovano Povjerenstvo za provedbu javnog oglasa.

Javni oglas  ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u jednim dnevnim novinama i web stranici Službe za zapošljavanje Kantona Središnja Bosna  i web stranici poduzeća JKP “Vilenica-Čistoća“ d.o.o. Novi Travnik. Rok za podnošenje prijava računa se od dana zadnje objave. Sve informacije u vezi sa raspisanim natječajem se mogu dobiti pozivom na telefon:  030/791 -096.

Prijave sa potrebnom dokumenacijom  u zatvorenim kovertama dostavlja se osobno ili preporučeno pošiljkom na adresu: JKP „Vilenica-Čistoća“ d.o.o. Novi Travnik, Stjepana Tomaševića bb, 72 290 Novi Travnik sa naznakom: „NE OTVARATI – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se  uzimati u razmatranje. Poduzeće nije obvezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

Dostavljeno:

Dnevne novine

Web stranica Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona

Web stranica poduzeća JKP“ Vilenica-Čistoća“ d.o.o. Novi Travnik

Arhiva

Broj:1468/21.                                                                                        DIREKTOR

Datum:06.05.2021.                                                              Svjetlana Tokalić   dipl.ing.građ.