Na osnovu člana 13. Statuta JKP „ Vilenica-Čistoća”d.o.o Novi Travnik , a u skladu sa Pravilnikom o radu JKP „ Vilenica-Čistoća”d.o.o Novi Travnik broj 1474/17, a na osnovu ukazane potrebe JKP „Vilenica-Čistoća” d.o.o Novi Travnik raspisuje:

NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

na neodređeno vrijeme I.

Pravnik i tajnik ……………………………………………………………………………………………………….1 izvršioc

II.

Kandidati trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete:

Opći uvjeti

-da je stariji od 18 godina

-da je državljanin BiH -da je zdravstveno sposoban

Posebni uvjeti:

-VSS, Pravni fakultet

-2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim radnim poslovima -poznavanje rada na računaru

III.

Uz prijavu sa kraćom biografijom, kandidati su dužni dostaviti dokumente(orginale ili ovjerene kopije):

– Diplomu o završenoj VSS-Pravni fakultet

– Dokaz o radnom iskustvu od 2 godine na istim ili sličnim poslovima

– Dokaz o poznavanju rada na računaru,

– Izvod iz matične knjige rođenih,

– Uvjerenje o državljanstvu,

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka dostavit će naknadno onaj kandidat koji bude izabran, prije prijema u radni odnos.

IV.

Javni natječaj ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana posljednjeg objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

V.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti osobno ili preporučenom poštom na adresu:

JKP „Vilenica-Čistoća“ d.o.o Novi Travnik

Stjepana Tomaševića bb

72290 Novi Travnik

Sa naznakom:

„Prijava na natječaj“

NE OTVARATI

DIREKTORICA

Svjetlana Tokalić, ing.građ.