Broj: 2686/20
Datum: 08.10.2020.godine

Na osnovu člana 13. Statuta  JKP „ Vilenica-Čistoća”d.o.o Novi Travnik , a u skladu sa Pravilnikom o radu JKP „ Vilenica-Čistoća”d.o.o Novi Travnik  broj 1474/17, a na osnovu ukazane potrebe direktorica JKP „Vilenica-Čistoća” d.o.o Novi Travnik raspisuje:

NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca

I.

Poslovođa na odvozu i reciklaži  otpada………………………………………………………….1 izvršioc

II.

Kandidati trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete:

Opći uvjeti

-da je stariji od 18.godina

-da je državljanin BiH
-da je zdravstveno sposoban

Posebni uvjeti:

-SSS, IV. stupanj-ekonomska škola

-2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim radnim poslovima
-poznavanje rada na računaru

III.

Uz prijavu sa kraćom biografijom, kandidati su dužni dostaviti dokumente(orginale ili ovjerene kopije):

  • Diplomu o završenoj SSS, IV stupanj-ekonomska škola
  • Dokaz o radnom iskustvu od 2 godine na istim ili sličnim poslovima
  • Dokaz o poznavanju rada na računaru,
  • Izvod iz matične knjige rođenih,
  • Uvjerenje o državljanstvu,

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka dostavit će naknadno onaj kandidat koji bude izabran,  prije prijema u radni odnos.

Kandidati uz prijavu i potrebna dokumenta, mogu dostaviti i druga dokumenta koja mogu utjecati na izbor kandidata, kao što su npr. preporuka bivšeg poslodavca i dr.

IV.

Javni natječaj  ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana posljednjeg objavljivanja.

Kandidati koji budi ispunjavali formalno-pravne uvjete natječaja  bit će pozvani na intervju. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

V.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti osobno ili preporučenom poštom na adresu:

JKP „Vilenica-Čistoća“ d.o.o Novi Travnik

Stjepana Tomaševića bb

72290 Novi Travnik

Sa naznakom:

„Prijava na natječaj“

NE OTVARATI

DIREKTORICA

Svjetlana Tokalić