Broj: 2573 /22

Datum: 9.9.2022.god.

 O B A V I J E S T

 Članak 6. Pravilnika o upravljanju i održavnju gradskog groblja Novi Travnik propisano je upravljanje grobljem i održavanje groblja vrši se na temelju Godišnjeg programa i plana usvojenog od strane Općinskog Vijeća Novi Travnik. Program pored tekućeg održavanja, obuhvata i godišnji Plan investicija, uređenja Gradskog groblja Novi Travnik. Upravljanje i održavanje groblja iz stavka 1. ovog članka povjerava se u pravilu JKP „Vilenica- Čistoća“ d.o.o. Novi Travnik.

 

Člankom 9. Pravilnika o upravljanju i održavnju gradskog groblja Novi Travnik zabranjeno je na gradskom groblju uništavanje vijenaca, grobnih mjesta, nadgrobnih spomenika, stavljanje neodgovarajućih znakova i slika, napasanja životinja, dovođenje pasa, vožnja vozila osim onih koji služe za ukop umrlih osoba i vozila koja služe prilikom izgradnje i postavljanja nadgrobnih spomenika, reklama, svaki drugi postupak kojim se iskazuje ne poštovanje prema umrlim osobama. Građani su dužni na groblju održavati potpuni mir i trebaju se ponašati tako kako to odgovara mjestu s dužnim poštovanjem prema mrtvima.  Građani su dužni pridržavati se naloga i uputa Uprave groblja koje se tiču održavanja reda i mira na groblju.

Člankom 10. Pravilnika o upravljanju i održavnju gradskog groblja Novi Travnik  propisano je da na grobnom mjestu ili njegovoj okolici nije dozvoljeno saditi biljne vrste koje nisu predviđene hortikulturnim projektom uređenja groblja. Uređivanje i održavanje nadgrobnih spomenika sastoji se u: održavanju kamenih i betonskih dijelova spomenika, održavanju tekstova, slika i drugih obilježja na spomeniku i održavanje neposrednog prostora oko spomenika.

Članak 11. Pravilnika o upravljanju i održavnju gradskog groblja Novi Travnik Ako osoba iz prethodnog članka ne uređuju, odnosno ne održavaju grobno mjesto i nadgrobni spomenik Komunalno poduzeće koji vrši upravljanje i održavanje groblja će ih na to pismeno upozoriti i odrediti rok za izvršenje navedene obaveze, koji ne može biti kraći od 15 dana. U slučaju da osobe iz stavka 1. ovog članka ne postupi po pismenom upozorenju grobno mjesto i nadgrobni spomenik će urediti Komunalno poduzeća o trošku navedenih osoba.

Članak 13.Pravilnika o upravljanju i održavnju gradskog groblja Novi Travnik propisuje da nadgrobni spomenici mogu se uklanjati sa groblja ili prepravljati samo na osnovu pismenog odobrenja Komunalnog poduzeća koje upravlja grobljem. Komunalno poduzeće će izdati odobrenje iz prethodnog stavka, samo ako se radi o poboljšanju, popravci ili zamjeni za drugi spomenik i ako se uklapa u urbanističko rješenje. Zabranjeno je izvođenje radova na gradskom groblju u vrijeme određeno za obavljanje sahrane.

Člankom 16. Pravilnika o upravljanju i održavnju gradskog groblja Novi Travnik propisano je da zakup grobnog mjesta vrši se sklapanjem ugovora sa Komunalnim poduzećem. Za zakupljeno grobno mjesto osoba plaća godišnju naknadu. Cjenik o zakupu grobnog mjesta kao i godišnja naknada za grobna mjesta propisana je  Cjenikom  usvojenim  od strane  Općinskog Vijeća Novi Travnik.

Upravljanje grobljem treba obavljati na način kojim se iskazuje poštovanje prema umrlim osobama koja su u njemu sahranjena.

 

Članak 17. Pravilnika o upravljanju i održavnju gradskog groblja Novi Travnik propisano je da komunalno poduzeće koje upravlja grobljem ukoliko zainteresirana osoba ne plaća godišnju naknadu može raskinuti ugovor o zakupu i ustupiti grobno mjesto drugoj zainteresiranoj osobi. Komunalno poduzeće koje upravlja grobljem će prije ustupanja pismeno upozoriti osobu o obvezama plaćanje godišnje naknade i odrediti rok u kojem osoba treba platiti godišnju naknadu s tim da rok ne može biti kraći od 15 dana. Ukoliko za zakupljeno grobno mjesto ili grobnicu zainteresirana osoba izmiri godišnju naknadu u roku koji je određen u stavku 3. ovog članka, grobno mjesto se neće ustupiti drugoj zainteresiranoj osobi.

 

Člankom 18. Pravilnika o upravljanju i održavnju gradskog groblja Novi Travnik propisano je da komunalno poduzeće je dužno da na zahtjev zainteresirane osobe ustupi na korištenje grobno mjesto drugoj osobi. Ustupanje na korištenje grobnog mjesta iz prethodnog stavka vršit će se i prije nego što je nastala potreba za sahranom. Za ustupljeno grobno mjesto iz stavka 2. ovog članka izdaje Rješenje u kojem se mogu navesti i druge osobe sa pravom korištenja grobnog mjesta i obvezama koje su dužne izvršavati.

 

 

                                                                                                    

                                                                                                            DIREKTOR                                                           

                                                                                                        Svjetlana Tokalić