JKP „ Vilenica-Čistoća“ d.o.o. Novi Travnik

Na temelju članka 20a Zakona o radu („Sl. novine F BiH“ br. 26/16 i 89/18), članka 13. Statuta JKP „Vilenica-Čistoća“ d.o.o. Novi Travnik, članka 6. Pravilnika o radu JKP „Vilenica-Čistoća“ d.o.o. Novi Travnik i članka 3. i 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u Kantonu Središnja Bosna („Sl. novine KSB/SBK“, br: 7/19), Odluke Uprave poduzeća o raspisivanju javnog oglasa, broj: 3624/22 od 02.12.2022. godine raspisuje:

                                                           JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos

Raspisuje se javni oglas za prijem radnika za slijedeće radno mjesto:

  1. Djelatnik na utovaru otpada – 1 izvršitelj, radni odnos na određeno vrijeme    (1 godina)

 

Opis poslova  radnog mjesta:

 

  1. Djelatnik na utovaru otpada – 1 izvršitelj, radni odnos na određeno vrijeme (1 godina).

Opis poslova:

  • Obavlja poslove ručnog prikupljanja i utovara otpada u specijalno vozilo (auto-smećar) ili drugo vozilo namjenjeno toj svrsi, vodi računa o kvalitetnom i pažljivom obavljanju opisanih poslova i za istu je odgovoran, kao član posade učestvuje u deponovanju – odlaganju otpada. –Učestvuje u poslovima održavanja, čišćenja, pranja, podmazivanja specijalnog vozila; obvezan je pridržavati se propisa o primjeni HTZ mjera na radu. Prinosi kante i dr. namjenske posude do vozila i prazni ih u vozilo za prijevoz otpadaka. Veže kontejnere lancima ili čeličnim užadima radi njihovog utovara na specijalno vozilo za prijevoz otpadaka kontejnerima. –Ukoliko uoči bilo koji drugi materijal osim otpadaka, prilikom pražnjenja posuda i utovara u vozilo dužan je provjeriti vrstu i sadržaj zajedno sa vozačem i o tome odmah obavijestiti rukovodioca. Obavlja poslove pranja i dezinfekcije vozila i kontejnera. Za vrijeme snježnih padavina, dužan je očistiti snijeg do kontejnera i dr. posuda za otpatke, radi nesmetanog prilaza vozila za utovar i prijevoz otpadaka na gradsku deponiju. Nakon pražnjenja kontejnera i dr. posuda za skupljanje otpadaka dužan je vratiti ih na isto mjesto. Dužan je pridržavati se naputaka neposrednog rukovodioca i vozača vozila koje opslužuje, kao i mjera zaštite od požara. Postupa u skladu sa Etičkim kodeksom, Pravilnikom o radu, Pravilnikom o zaštiti na radu i drugim općim aktima poduzeća. Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca i direktora poduzeća. Za svoj rad odgovoran je neposrednom rukovoditelju i direktoru poduzeća.

OPĆI I POSEBNI UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA

Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete:

–  da je državljanin BiH,

–  da ima navršenih 18 godina,

– da je fizički i psihički sposoban za obavljanje radnog mjesta na koje se prijavio kod

poslodavca.

Pored općih uvjeta propisanih zakonom kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete, i to:

  1. Djelatnik na utovaru otpada – NK – I stupanj stručne spreme, sa ili bez radnog iskustva, zdravstvena i radna sposobnost za obavljanje poslova.

Prednost u zapošljavanju, pod jednakim uvjetima, imaju kandidati koji ostvaruju prava sukladno posebnim propisima, uz obvezu pozivanje na propis koji regulira navedenu oblast i dostavu dokumenata od zakonom mjerodavnih institucija (potvrda, uvjerenja i sl.) koji prilaže prilikom prijave na javni oglas.

Sa izabranim kandidatom potpisat će se ugovor o radu uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

Radnik će obavljati poslove radnog mjesta u Novom Travniku i ostalim mjestima po nalogu Direktora ili neposrednog rukovoditelja, na udaljenosti do 20 km od sjedišta poduzeća. Radno vrijeme svaki radni dan od ponedjeljka do petka, od 7:00 sati do 15:30 sati.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Za poziciju 01.  kandidati su obvezni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

  1. Prijavu na javni oglas sa obveznim podacima (telefon, adresa),
  2. Kratak životopis,
  3. Uvjerenje o državljanstvu,
  4. Izvod iz matične knjige rođenih,
  5. Uvjerenje o prebivalištu iz CIPS-a,
  6. Dokaz o završenom stupnju stručne spreme.

Svi dokumenti koji se prilažu uz prijavu ne mogu biti stariji od šest mjeseci i dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj  kopiji.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 (osam) dana dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti  ovlaštene zdravstvene ustanove i uvjerenje o ne vođenju krivičnog postupka za radno mjesto na koje se prijavljuje.

Proces izbora kandidata za radno mjesto zasniva se na:

Pozicija 01 – na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanog  usmenog intervjua sa svakim kandidatom koji će provesti imenovano Povjerenstvo za provedbu javnog oglasa.

Javni oglas  ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u jednim dnevnim novinama i web stranici Službe za zapošljavanje Kantona Središnja Bosna  i web stranici poduzeća JKP “Vilenica-Čistoća“ d.o.o. Novi Travnik. Rok za podnošenje prijava računa se od dana zadnje objave. Sve informacije u vezi sa raspisanim natječajem se mogu dobiti pozivom na telefon:  030/791 -096.

Prijave sa potrebnom dokumenacijom  u zatvorenim kovertama dostavlja se osobno ili preporučeno pošiljkom na adresu: JKP „Vilenica-Čistoća“ d.o.o. Novi Travnik, Stjepana Tomaševića bb, 72 290 Novi Travnik sa naznakom: „NE OTVARATI – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se  uzimati u razmatranje. Poduzeće nije obvezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

Dostavljeno:

1x Dnevne novine (Obavijest)

1x Web stranica Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona

1x Web stranica poduzeća JKP“ Vilenica-Čistoća“ d.o.o. Novi Travnik

1x Arhiva

Broj: 3637 /22                                                                                     DIREKTOR

Datum: 05.12.2022.                                                            SvjetlanaTokalić, dipl.ing.građ.