JKP „ Vilenica-Čistoća“ d.o.o. Novi Travnik

Na temelju članka 20a Zakona o radu („sl. novine FBiH“ br. 26716 i 89/18), članka 13. Statuta JKP „Vilenica-Čistoća“ d.o.o. Novi Travnik, članka 6. Pravilnika o radu JKP „Vilenica-Čistoća“ d.o.o. Novi Travnik i članka 3. i 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u Kantonu Središnja Bosna („Sl. novine KSB/SBK“, br: 7/19), Odluke Uprave poduzeća o raspisivanju javnog oglasa, broj:4164 /21 od 17.12.2021. godine raspisuje:

                                                           JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos

Raspisuje se javni oglas za prijem radnika na neodređeno vrijeme za slijedeća radna mjesta:

 1. Tehnički tajnik/tajnica – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
 2. Inkasant – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

NAZIV RADNOG MJESTA

 

 1. Tehnički tajnik/tajnica – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Opis poslova  radnog mjesta:

 

– Radi na kopir aparatu, sortira i uvezuje kopije,

–  Prima i otprema poštanske pošiljke,

– Vodi protokol za svu ulaznu i izlaznu poštu, stara se da istu uredno zaprimi, protokolira i dostavi službama i osobama na koje se odnosi,

– Vodi administrativno- tehničke poslove za potrebe direktora

– Prima telefonske pozive od poslovnih partnera i korisnika usluga ovog poduzeća,

– Prima poštu putem fax-a i šalje istu,

– Obrađuje predmete po zahtjevima, molbama, prigovorima i žalbama korisnika

komunalnih i drugih usluga upućenih organu upravljanja poduzeća,

– Vrši potrebne zabilješke telefonskih poruka i iste dostavlja osobama kojima su

upućene, evidentira prijave i pritužbe korisnika komunalnih usluga i dostavlja

informacije rukovodiocima radnih jedinica,

-Piše poslovne dopise i pisma, popunjava različite formulare i obrazce,

-Obavlja i druge poslove i radne zadatke u skladu sa svojim stručnim i radnim sposobnostima koje mu stavi u zadatak direktor,

– Za svoj rad je odgovoran/a direktoru.

OPĆI I POSEBNI UVJETI

Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete:

–  da je državljanin BiH,

–  da ima navršenih 18 godina,

– da je fizički i psihički sposoban za obavljanje radnog mjesta na koje se prijavio kod

poslodavca.

Pored općih uvjeta propisanih zakonom kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete, i to:

– SSS (IV stupanj stručne spreme) opći smjer

– 6 mjeseci radnog iskustva

-poznavanje rada na računaru

-opća zdravstvena sposobnost

Prednost u zapošljavanju, pod jednakim uvjetima, imaju kandidati koji ostvaruju prava sukladno posebnim propisima, uz obvezu pozivanje na propis koji regulira navedenu oblast i dostavu dokumenata od zakonom mjerodavnih institucija (potvrda, uvjerenja i sl) koji prilaže prilikom prijave na javni oglas.

Sa izabranim kandidatom zaključit će se  ugovor o radu uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

Radnik će obavljati poslove radnog mjesta u Novom Travniku i ostalim mjestima po nalogu Direktora ili neposrednog rukovoditelja, na udaljenosti do 20 km od sjedišta poduzeća. Radno vrijeme svaki radni dan od ponedjeljka do petka, od 7:00 sati do 15:30 sati.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Za poziciju 01.  kandidati su uz obvezni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 1. Prijavu na javni oglas sa obveznim podatcima (telefon, adresa),
 2. Kratak životopis,
 3. Uvjerenje o državljanstvu,
 4. Izvod iz matične knjige rođenih,
 5. Uvjerenje o prebivalištu iz CIPS-a,
 6. Diploma o završenoj školskoj spremi,
 7. Dokaz o radnom iskustvu,
 8. Dokaz/Potvrda o poznavanju rada na računaru,

 

NAZIV RADNOG MJESTA

 

 1. Inkasant – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme 

Opis poslova:

– Vrši podjelu računa (mjesečno za pravne i fizičke osobe),

– Vrši prijavu novih korisnika, ažurira  podataka o korisnicima komunalnih usluga,

– Komuniciraju sa korisnicima komunalnih usluga na terenu u cilju ažuriranja podataka,

– Vrši podjelu poziva za plaćanje, opomena i drugih pismena pravnim i fizičkim osobama,

– Vrši sortiranje i pakiranje računa (računi koji se dijele preko pošte),

– Vrši dostavljanje ugovora za pravne i fizičke osobe,

– Utvrđuje i prijavljuje neposrednom rukovoditelju službe nemogučnosti ili otežanom

pristupu prilikom podjele računa, u cilju otklanjanja uočenih smetnji,

– Pribavljaju podatke sa terena, kontroliraju točnost unesenih podataka o korisnicima

komunalnih usluga, broja članova domaćinstva i dr.,

– Vrši prijavu i evidentiranje svih promjene na terenu u vezi sa korisnicima komunalnih

usluga (promjena adrese, podatke o korisnicima koji su umrli, podatke o nasljednicima i dr.)

i dostavlja ih neposrenom rukovoditelju radi ažuriranja evidencije podataka korisnika

komunalnih usluga,

– Evidentiranje svaki promjena na terenu u vezi sa otvaranjem i zatvaranjem poslovnih

objekata, tako i odjavu fizičkih lica,

– Učestvuje u rješavanju reklamacija upućenih od strane korisnika usluga,

–  Odgovara za neprijavljivanje neposrednom rukovoditelju promjena nastalih podataka na

teren,;

– Radi na naplati potraživanja poduzeća od korisnika usluga,

–  Utvrđuje korisnu površinu i ostale podatke na terenu po pitanju obračuna usluga,

– Daje prijedloge za utuženja, kako bi se na vrijeme spriječilo zastarijevanje duga,

– Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca  i direktora Poduzeća,

Za svoj rad odgovoran je neposrednom rukovoditelju i  direktoru poduzeća.

OPĆI I POSEBNI UVJETI

Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete i to:

–  da je državljanin BiH,

–  da ima navršenih 18 godina,

– da je fizički i psihički sposoban za obavljanje radnog mjesta na koje se prijavio kod poslodavca.

Pored općih uvjeta propisanih zakonom kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete, i to:

– KV/SSS (III- IV stupanj stručne spreme), svi profili,

-1 godina radnog iskustva,

-opća zdravstvena sposobnost

Prednost u zapošljavanju, pod jednakim uvjetima, imaju kandidati koji ostvaruju prava sukladno posebnim propisima, uz obvezu pozivanje na propis koji regulira navedenu oblast i dostavu dokumenata od zakonom mjerodavnih institucija (potvrda, uvjerenja i sl) koji prilaže prilikom prijave na javni oglas.

Sa izabranim kandidatom zaključit će se ugovor o radu uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

Radnik će obavljati poslove radnog mjesta u Novom Travniku i ostalim mjestima po nalogu Direktora ili neposrednog rukovoditelja, na udaljenosti do 20 km od sjedišta poduzeća. Radno vrijeme svaki radni dan od ponedjeljka do petka, od 7:00 sati do 15:30 sati.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Za poziciju 02.  kandidati su uz obvezni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 1. Prijavu na javni oglas sa obveznim podatcima (telefon, adresa),
 2. Kratak životopis
 3. Uvjerenje o državljanstvu
 4. Izvod iz matične knjige rođenih,
 5. Uvjerenje o prebivalištu iz CIPS-a,
 6. Diploma o završenoj školskoj spremi,
 7. Dokaz o radnom iskustvu,

Svi dokumenti koji se prilažu uz prijavu ne mogu biti stariji od šest mjeseci i dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj  kopiji.

Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 (osam) dana dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti  ovlaštene zdravstvene ustanove i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka za radno mjesto na koje se prijavljuje.

Proces izbora kandidata za radna mjesta zasniva se na:

Pozicija 01 i 02 – na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanog pismenog ispita  i usmenog intervjua sa svakim kandidatom koji će provesti imenovano Povjerenstvo za provedbu javnog oglasa.

Javni oglas  ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u jednim dnevnim novinama i web stranici Službe za zapošljavanje Kantona Središnja Bosna  i web stranici poduzeća JKP “Vilenica-Čistoća“ d.o.o. Novi Travnik. Rok za podnošenje prijava računa se od dana zadnje objave.

Sve informacije u vezi sa raspisanim natječajem se mogu dobiti pozivom na

telefon:030/791 -096, kontakt osoba: Emilija Sajević.

Prijave sa potrebnom dokumenacijom  u zatvorenim kovertama dostavlja se osobno ili preporučeno pošiljkom na adresu: JKP „Vilenica-Čistoća“ d.o.o. Novi Travnik, Stjepana Tomaševića bb, 72 290 Novi Travnik sa naznakom: „NE OTVARATI – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se  uzimati u razmatranje. Poduzeće nije obvezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

Dostavljeno:

1x Dnevne novine (Obavijest)

1x Web stranica Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona

1x Web stranica poduzeća JKP“ Vilenica-Čistoća“ d.o.o. Novi Travnik

1x Arhiva

Broj: 4167 /21.

Datum:17.12.2021.                                                                            Direktor

Svjetlana Tokalić   dipl.ing.građ.