JKP „ Vilenica-Čistoća“ d.o.o. Novi Travnik

Na temelju članka 20a Zakona o radu („sl. novine FBiH“ br. 26716 i 89/18), članka 13. Statuta JKP „Vilenica-Čistoća“ d.o.o. Novi Travnik, članka 6. Pravilnika o radu JKP „Vilenica-Čistoća“ d.o.o. Novi Travnik i članka 3. i 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u Kantonu Središnja Bosna („Sl. novine KSB/SBK“, br: 7/19), Odluke Uprave poduzeća o raspisivanju javnog oglasa, broj:2616/21 od 31.08.2021. godine raspisuje:

                                                           JAVNI OGLAS

                                                za prijem u radni odnos

Raspisuje se javni oglas za prijem radnika za slijedeća radna mjesta:

01.Stručni suradnik za financije i računovodstvo – 1 izvršitelj na neodređeno  vrijeme

02.Djelatnik na javnim/zelenim površinama – 2 izvršitelja, radni odnos na  određeno vrijeme    (1 godina)

 

Opis poslova  radnog mjesta:

 

01.Stručni suradnik za financije i računovodstvo1 izvršitelj na neodređeno  vrijeme

-rukovodi, organizira i kontolira rad Službe

-Stara se i odgovara za zakonitost svih poslova i zadataka koje obavlja Služba,

-Stara se o zaštiti financijskih podataka Službe kao poslovne tajne poduzeća,

-Parafira administrativne  zabrane i odgovara za limite kreditnih zaduženja radnika u skladu sa njihovim primanjima i propisima koji reguliraju ova pitanja,

-Parafira zahtjeve za javne nabavke u kontekstu da je predmetna nabavka planirana i da postoje sredstva u financijskom planu poslovanja za traženu namjenu,

-Priprema nacrte godišnjih i trogodišnjih planova, općih akata iz financijske oblasti, investicionih programa, te se stara o njihovom ostvarenju i realizaciji,

-Izvještava direktora o bitnim promjenama koje se odnose na ekonomsko-financijsko poslovanje Poduzeća,

-Daje upute i radne naloge radnicima u Službi u materijalno-financijskom poslovanju, organizira izradu periodičnih obračuna, završnih računa, analiza i izvještaja o financijsko-materijalnom poslovanju za organe Poduzeća,

-Stara se i prati likvidnost poduzeća, prati i primjenjuje sve propise iz financijsko-materijalne oblasti, te kontrolira njihovu primjenu u Službi,

-Odgovara za primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda,

-Učestvuje u utvrđivanju cijena proizvoda i usluga koje vrši Poduzeće ,

-Organizira pravilno formiranje i cirkulaciju dokumentacije u Službi,

-Obavlja pripremne radnje za izradu polugodišnjih obračuna i završnih računa,

-Vodi glavnu knjigu i vrši usaglašavanje analitike sa sintetikom, vodi računa i odgovara za ispravnost i zakonsku utemeljenost knjigovodstvenog evidentiranja promjena

-Vrši obračun amortizacije osnovnih sredstava; vodi evidencije poreza,

-Vrši knjiženja analitike kupaca za sumnjiva i sporna potraživanja;

-Vodi brigu da knjigovodstvene evidencije u svakom momentu budu ažurne, pregledne i usklađene sa pozitivnim zakonskim propisima

-Vrši kontrolu svih knjigovodstvenih isprava,

-Vrši knjiženje svih ostalih promjena u analitičkom knjigovodstvu kupaca i dobavljača

-Obavlja kontrolu ulaznih i izlaznih računa, te vodi knjigu ulaznih (KUF) i izlaznih (KIF) faktura

-Vodi registar kupaca i dobavljača

-Vodi evidenciju poreznih kartica za uposlene, radi mjesečni MIP obrazac i GIP obrazac

-Vrši obračun penzionih osnovica (M-4 –obrasce), bolovanje do i preko 42 dana, stara se o pravovremenoj refundaciji istih,

– Obavlja i druge poslove po nalogu direktora,

-Postupa u skladu sa Etičkim kodeksom, Pravilnikom o radu, Pravilnikom o zaštiti na radu i drugim općim aktima poduzeća,

OPĆI I POSEBNI UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA

Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete:

–  da je državljanin BiH,

–  da ima navršenih 18 godina,

– da je fizički i psihički sposoban za obavljanje radnog mjesta na koje se prijavio kod

poslodavca.

Pored općih uvjeta propisanih zakonom kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete, i to:

-VSS  ekonomskog smjera

– tri godine radnog iskustva u struci

– certifikat za zvanje Certificirani računovođa

-poznavanje rada na računaru

– organizacijske sposobnosti

Prednost u zapošljavanju, pod jednakim uvjetima, imaju kandidati koji ostvaruju prava sukladno posebnim propisima, uz obvezu pozivanje na propis koji regulira navedenu oblast i dostavu dokumenata od zakonom mjerodavnih institucija (potvrda, uvjerenja i sl) koji prilaže prilikom prijave na javni oglas.

Sa izabranim kandidatom potpisat će se ugovor o radu uz probni rad u trajanju od 6 mjeseci.

Radnik će obavljati poslove radnog mjesta u Novom Travniku i ostalim mjestima po nalogu Direktora ili neposrednog rukovoditelja, na udaljenosti do 20 km od sjedišta poduzeća. Radno vrijeme svaki radni dan od ponedjeljka do petka, od 7:00 sati do 15:30 sati.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Za poziciju 01.  kandidati su uz obvezni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 1. Prijavu na javni oglas sa obveznim podatcima (telefon, adresa),
 2. Kratak životopis,
 3. Uvjerenje o državljanstvu,
 4. Izvod iz matične knjige rođenih,
 5. Uvjerenje o prebivalištu iz CIPS-a,
 6. Diploma o završenoj školskoj spremi,
 7. Dokaz o radnom iskustvu u struci,
 8. Dokaz/Potvrda o poznavanju rada na računaru,
 1. Djelatnik na javnim/zelenim površinama – 2 izvršitelja, radni odnos na određeno vrijeme (1 godina).

Opis poslova:

–          obavlja poslove javne higijene grada (ljetni i zimski program), obavlja ručno i strojno čišćenje ulica, trgova i ostalih javnih površina, radi na održavanju zelenih površina, odstranjuje uginule biljke, vrši grabljenje travnjaka, obavlja ručno i strojno košenje trave, održava živu ogradu – živicu na javnim površinama, obavlja sve vrste kopanja, gnojenja, utovara i istovara svih vrsta materijala, pomaže u rušenju bespravno izgrađenih objekata,  sanaciju terena, u zimskom periodu  čisti snijeg sa javnih  površina (ulica, trotoara, parkovnih staza, drveća, grmlja, žive ograde), radi i druge poslove koji doprinose čistoći, urednosti i prometnoj funkciji   dionice puta za koju je zadužen, dužan je odazvati se na posao i izvan radnog vremena ako se za to ukaže potreba a po nalogu rukovodioca te obavlja poslove čišćenja zelenih površina od otpalog lišća, suhih grana, te dr. otpadaka koji se nađu  na zelenoj površini, prazni korpe za otpatke i vraća ih na isto mjesto, okopava ukrasne grmove, sadnice i sezonsko cvijeće, otklanja stabla koja ometaju kretanje pješaka i vozila, rasađuje ukrasne grmove, sezonsko cvijeće, zasijanu travu, radi na košenju trave i korova sa zelenih površina, radi poslove dekoracije pred praznične dane i dr. svečanosti i kulturne događaje u gradu; dužan je pridržavati se mjera zaštite na radu i koristiti sredstva zaštite, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca, odnosno direktora Poduzeća.

OPĆI I POSEBNI UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA

Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete i to:

–  da je državljanin BiH,

–  da ima navršenih 18 godina,

– da je fizički i psihički sposoban za obavljanje radnog mjesta na koje se prijavio kod poslodavca.

Pored općih uvjeta propisanih zakonom kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete, i to:

 1. Djelatnik na javnim/zelenim površinama – NK – I stupanj stručne spreme, sa ili bez radnog iskustva, zdravstvena i radna sposobnost za obavljanje poslova.

Prednost u zapošljavanju, pod jednakim uvjetima, imaju kandidati koji ostvaruju prava sukladno posebnim propisima, uz obvezu pozivanje na propis koji regulira navedenu oblast i dostavu dokumenata od zakonom mjerodavnih institucija (potvrda, uvjerenja i sl) koji prilaže prilikom prijave na javni oglas.

Sa izabranim kandidatom potpisat će se ugovor o radu uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

Radnik će obavljati poslove radnog mjesta u Novom Travniku i ostalim mjestima po nalogu Direktora ili neposrednog rukovoditelja, na udaljenosti do 20 km od sjedišta poduzeća. Radno vrijeme svaki radni dan od ponedjeljka do petka, od 7:00 sati do 15:30 sati.

Za poziciju 02.  kandidati su uz obvezni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 1. Prijavu na javni oglas sa obveznim podatcima (telefon, adresa),
 2. Kratak životopis
 3. Uvjerenje o državljanstvu
 4. Izvod iz matične knjige rođenih,
 5. Uvjerenje o prebivalištu iz CIPS-a,
 6. Dokaz o završenom stupnju stručne spreme,

Svi dokumenti koji se prilažu uz prijavu ne mogu biti stariji od šest mjeseci i dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj  kopiji.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 (osam) dana dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti  ovlaštene zdravstvene ustanove i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka za radno mjesto na koje se prijavljuje.

Proces izbora kandidata za radna mjesta zasniva se na:

Pozicija 01 – na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanog pismenog ispita  i usmenog intervjua sa svakim kandidatom koji će provesti imenovano Povjerenstvo za provedbu javnog oglasa.

Pozicija 02 – na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanog  usmenog intervjua sa svakim kandidatom koji će provesti imenovano Povjerenstvo za provedbu javnog oglasa.

Javni oglas  ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u jednim dnevnim novinama i web stranici Službe za zapošljavanje Kantona Središnja Bosna  i web stranici poduzeća JKP “Vilenica-Čistoća“ d.o.o. Novi Travnik. Rok za podnošenje prijava računa se od dana zadnje objave. Sve informacije u vezi sa raspisanim natječajem se mogu dobiti pozivom na telefon:  030/791 -096.

Prijave sa potrebnom dokumenacijom  u zatvorenim kovertama dostavlja se osobno ili preporučeno pošiljkom na adresu: JKP „Vilenica-Čistoća“ d.o.o. Novi Travnik, Stjepana Tomaševića bb, 72 290 Novi Travnik sa naznakom: „NE OTVARATI – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se  uzimati u razmatranje. Poduzeće nije obvezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

Dostavljeno:

1x Dnevne novine (Obavijest)

1x Web stranica Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona

1x Web stranica poduzeća JKP“ Vilenica-Čistoća“ d.o.o. Novi Travnik

1x Arhiva

Broj:2746 /21.                                                                                     Direktor

Datum:08.09.2021.                                                              Svjetlana Tokalić   dipl.ing.građ.